Shin Hanga

Ohara Koson Japanese Woodblock Crow on Cherry Tree

Sosaku Hanga

Daiden Gate Muktan Hiroshi Yoshida Woodblock Jizuri

Ukiyo-e

Haiyu Shiranami Atarimono Actor: Ichimura Utaemon

Western Artist

Elizabeth Keith - Color Etching Moro Princess 1924